jueves, 24 de noviembre de 2016

Convocatòria de Curs de Formació Erasmus+ KA101 Noviembre 2016

Apertura del període de sol.licitud de plaça per activitat formativa dins el Projecte 2026-1-ES01-KA101-024444.

CursA Guide to Conducting Classromm observations (https://alphaschoolmalta.com/807.html)

Temàtica: Elaboració de sistemes d’observació per tal d’avaluar i elaborar un feedback constructiu per als professors. Metodologia de la observació, establiment d’objectius i planificació, pràctica reflexiva i pla d’actuació.
Participants: Docents de totes les matèries
Lloc: Alpha School of English a Malta
Dates: 3 al 7 de juliol de 2016 o 31 de juliol a 4 d’agost de 2017
Places: 2
Dotació econòmica: 350€ per a formació, 274€ per desplaçaments i 468€ com ajut individual (aquestes dades són totals; els professors rebran només un 70% o un 80% per cent; la resta només es proporciona al centre tras l’avaluació positiva dels resultats del projecte)


Requisits dels sol·licitants:
- Formar part del personal docent en actiu al centre durant tot elcurs escolar..
- Nivell de llengua anglesa adient per seguir i participar activament de les activitats del curs (es considera el B2 com a nivell mínim exigible, encara que es recomana el C1. Segons el Marc Comú Europeu, si no es disposa del certificat s'haurà d'aportar un declaració jurada)

Sol·licitud: La sol.licitud s’ha de fer via email a l’adreça erasmusbendinat@gmail.com, exposant:

El perfil del sol.licitant (adequació de la formació sol·licitada a la funció o tasca que es desenvolupa, grau d'implicació i participació en projectes del centre, experiència en projectes europeus…) i la motivació per participar en l’activitat.
Aquest email servirà al comitè de selecció per valorar la sol.licitud.

S’han d’adjuntar totes les dades personals i documentació requerida (DNI i certificació de llengua anglesa)

Criteris de baremació:

1. Email de sol.licitud (3 punts)
2. Personal docent en actiu al centre (1 punt per curs escolar, màxim 3 punts)
3. Professorat participant en projectes europeus del centre (2 punts per projecte europeu, 3 punts per projectes amb mobilitat d'alumnes)
4. Professorat participant en projectes/comissions del centre (1 punt per projecte/comissió)
5. Càrrec directiu (3 punts)

Comitè de Seleccció: estarà composat per la comissió de coordinació dels projectes Erasmus, formada per la directora del centre i els tres coordinadors dels projectes Erasmus. Exercirà de president la directora o la persona en qui ella delegui aquesta funció. Si un dels membres del comité optàs per qualquna d'aquestes beques, serà substituït per un altre membre del claustre. 

Calendari del procés:
Període de sol.licitud: del 24/11/2016 al 30/11/2016
Publicació de sol.licituds admeses:30/11/2016
Publicació de l'adjudicació provisional: 1/12/2016
Període de reclamacions: del 1/12/2016 al 5/12/2016

Publicació de l'adjudicació definitiva: 6/12/2016

No hay comentarios:

Publicar un comentario